Protocol cameratoezicht

Het complex van U.V.S. wordt dagelijks bezocht door leden, bezoekers, vrijwilligers, leveranciers, leerlingen en leerkrachten van scholen en medewerkers en ouders van Partou. De laatste jaren is het helaas met enige regelmaat voorgekomen dat er bezittingen van de club, leden of bezoekers worden gestolen of vernield. Het bestuur vindt het daarom noodzakelijk om middels cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden, het verwijderen en/of aanpassen van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Artikel 1 Doel van het cameratoezicht

  • Het bevorderen van de veiligheid van leden en bezoekers;
  • Het beschermen van de eigendommen van U.V.S, en haar bezoekers;
  • Preventie van onwenselijk gedrag;
  • Het voorkomen van vandalisme;
  • Het voorkomen en minimaliseren van (ernstige) vervuiling;
  • Herkenning van personen die bij incidenten betrokken zijn geweest;
  • Bijdragen aan de opsporing en vervolging van eventuele strafbare feiten;
  • Mogelijk maken van 24-uurs toezicht.
  • Overige overtredingen zoals genoemd in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden

1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van U.V.S.

2. De complexbeheerder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het systeem. Alleen bestuursleden en de complexbeheerders zijn bevoegd camerabeelden te bekijken.

3. De complexbeheerder stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van U.V.S.

4. De complexbeheerder draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.

5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter beschikking gesteld. Zie in dit kader ook artikel 5 van dit Protocol.

6. Het videomateriaal wordt in een af te sluiten ruimte opgeslagen.

7. De toegang van het systeem waarop de beelden worden geregistreerd is beveiligd met een wachtwoord dat alleen bekend is bij de complexbeheerder en het bestuur.

Artikel 3 Privacy van bezoekers

1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het incidenten zoals genoemd in artikel 1 te voorkomen.

2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.

3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels een bord bij de hoofdingang van het complex.

4. Bezoekers gaan met het betreden van het voetbalcomplex akkoord met het maken van beeldopnames.

5. De camera’s zijn op een dusdanige locatie in het complex opgehangen dat enerzijds het doel van het cameratoezicht kan worden bereikt, terwijl de inbreuk op de privacy van bezoekers zo beperkt mogelijk blijft.

6. Op het cameratoezicht is de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Artikel 4 Inzage in opgenomen materiaal

1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.

2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden. Het is niet de intentie van U.V.S. om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als sprake is van een situatie genoemd in artikel 1 van dit Protocol dan wel na vordering van derden zoals genoemd in artikel 5. 3. Indien leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te laten raadplegen dan kunnen contact opnemen via secretaris@uvs-leiden.nl

 4. Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt.

5. Het bestuur van U.V.S. beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal.

6. Inzage in het beeldmateriaal wordt uitsluitend verstrekt op het complex van U.V.S. in aanwezigheid van minimaal twee bestuursleden, dan wel 1 bestuurslid en de complexbeheerder. De betrokkene dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te melden, waarbij een geldig legitimatiebewijs ter inzage moet worden gegeven. De AVG is hierbij van toepassing.

7. De personen genoemd in artikel 4.3 kunnen het bestuur verzoeken persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

8. Het bestuur bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

9. Het bestuur draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 5 Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

1. Alleen op verzoek van de politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie kan inzage worden gegeven in (opgenomen) camerabeelden en beelden overgedragen in het kader van de uitoefening van diens publiekrechtelijke taak.

2. Uitgifte van camerabeelden vindt slechts plaats op vordering van de politie, rechter-commissaris of (hulp)officier van justitie waarbij de vordering is gebaseerd op een wettelijke grondslag.

3. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal. 4. Aan andere derden wordt geen inzage in de camerabeelden gegeven, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon of personen waarbij de persoonsgegevens op de beelden zijn geregistreerd of zijn te herleiden.

Artikel 6 Het camerasysteem en de beveiliging

1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem.

2. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken binnen het voetbalcomplex. Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

3. Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten of op andere plekken binnen het complex.

4. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.

5. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen bestuursleden, de complexbeheerder en de leverancier van de apparatuur (onder begeleiding van een bestuurslid of de complexbeheerder), hebben toegang tot de recorder.

6. De opnames worden iedere 21 dagen overschreven.

7. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.

8. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

Artikel 7 Informatieverstrekking

1. Dit protocol zal via de website van U.V.S. worden gepubliceerd.

2. Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van U.V.S via secretaris@uvs-leiden.nl

3. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8 Slotbepaling

1. Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van U.V.S. bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.