Protocol tegen sexuele intimidatie

Binnen UVS is het Normen- en Waardenreglement een belangrijk onderwerp. Het bieden van een sociaal en veilig sportklimaat voor de voetballende jeugd, waar iedereen met plezier kan voetballen en waar ouders / verzorgers hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten.

Sport en zeker ook de voetbalsport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het daarin wel eens fout. Tegenwoordig is er veel aandacht voor seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Het spreekt voor zich dat het bestuur alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag wil voorkomen en heeft daartoe dit protocol opgesteld. Maar daarnaast ook om voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen als het toch gebeurt (de inhoud van dit protocol is mede gebaseerd op de informatie die de KNVB en NOC*NSF ter beschikking heeft).

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het (verplicht) instellen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (voor personen 18 jaar en ouder) vormt onderdeel van het beoogde preventieve beleid binnen UVS. Met de huidige ledenaantallen van UVS en LSVV zijn er bij UVS nagenoeg de hele week activiteiten op ons complex, waarbij onze vrijwilligers en betaalde trainers zich inzetten om onze (jongste) jeugd te begeleiden. Goede begeleiding is één van de voorwaarden voor een veilig sportklimaat; leiders / trainers worden via periodieke bijeenkomsten geïnformeerd. Voor UVS is het belangrijk om gewenst gedrag binnen en buiten de lijnen bespreekbaar te maken en te houden. Daarnaast beschikt onze vereniging over een vertrouwenspersoon bij wie, indien nodig, (rechtstreeks) kan worden aangeklopt.

De invoering van deze verplichte VOG voor leiders, trainers, en alle anderen die een actieve rol spelen binnen onze vereniging rondom de begeleiding van onze (jeugd-) leden, vormt een aanvulling op dit protocol. Het bestuur stelt zich tevens op het standpunt dat bij de vaststelling van dit protocol ook andere vrijwilligers en/of leden die vanuit hun werkzaamheden voor de club actief in aanraking (kunnen) komen met jeugd (gerelateerde functies) al over een VOG beschikken. Ook de KNVB en NOC*NSF onderschrijven dit (preventieve) beleid.

Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van de leider, trainer of anderen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder ‘in de fout zijn gegaan’ een functie bij een (andere) sportvereniging kunnen gaan uitoefenen. Overigens beseft het bestuur dat een VOG geen waterdichte maatregel is!

De VOG is slechts een middel en zeker geen doel op zich! Het bestuur is overigens wel van mening dat de VOG een bijdrage levert aan een belangrijke doelstelling om van UVS een (sociaal) veilige vereniging voor de leden te zijn. Klik hier voor het VOG beleid van UVS.

Bevorderen gewenste omgang

Naast de VOG is het bevorderen van de gewenste omgang een onderdeel van het preventieve beleid. Zoals eerder aangegeven is het van belang dat iedereen zich veilig kan voelen op ons sportcomplex. Seksuele intimidatie hoort dus niet thuis op de Kikkerpolder! Niet fysiek, niet verbaal, niet via sociale media of anderszins. Om de risico’s hierop tot het uiterste te beperken, heeft het bestuur een aantal (algemene) omgangsregels opgesteld:

Voor voetballers / (kader) leden geldt:

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

3. Ik val de ander niet lastig.

4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

5. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

6. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

7. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

8. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur

Voor leiders / trainers geldt:

Het is bekend dat plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag situaties opzoeken waarin makkelijk contact kan worden gelegd met minderjarigen. Daarbij maken zij vaak gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen binnen een sportvereniging of binnen een team.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de betreffende persoon in zijn/haar waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van zijn/haar sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en het reizen (naar wedstrijden) gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn / haar vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im-) materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider ziet erop toe dat deze omgangsregels worden nageleefd door ook anderen die bij de sporter is betrokken. In het geval hij/zij van oordeel is dat hiervan wordt afgeweken, kan betrokkene dit (vertrouwelijk) bij het bestuur melden.

11. In die gevallen waarin de omgangsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Hoe te handelen in situaties van seksuele intimidatie / grensoverschrijdend gedrag

Doet zich een situatie voor dat een (jeugd)lid zich seksueel geïntimideerd voelt of dat iemand zich zorgen maakt over het gedrag van een begeleider/vrijwilliger dan vragen we jou dit te melden.

Hiervoor bestaan drie meldpunt mogelijkheden:

  • Vertrouwenspersoon UVS

Fransine Boeff is de vertrouwenspersoon van UVS en het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft (of meent te hebben) met seksuele intimidatie of ander ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag. Zij biedt binnen de vereniging een luisterend oor, geeft raad en verkent samen met jou (en in voorkomend geval ook in overleg met jouw ouders / verzorgers) naar een geschikte oplossing en/of beziet welk vervolgtraject wordt bewandeld. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Fransine Boeff is bereikbaar via vertrouwenspersoon@uvs-leiden.nl

  • Vertrouwenscontactpersonen KNVB

Ook binnen de KNVB fungeren vertrouwenscontactpersonen die als eerste aanspreekpunt kunnen dienen. Bij (dreigende) incidenten kunnen zij personen doorverwijzen naar de NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties.

De KNVB zelf heeft namelijk niet de expertise in huis om de diepte in te gaan bij deze vraagstukken. Daarom verwijst de KNVB direct door naar specialisten: de KNVB fungeert hierbij als tussenpersoon. Bij de KNVB werken voor eerste opvang zes opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar (leden van) verenigingen die te maken krijgen met seksuele intimidatie binnen de vereniging terecht kunnen. Zij verzorgen de eerst opvang. Zij nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen.

Wil je in contact komen met een KNVB vertrouwenscontactpersoon? Neem contact op via telefoonnummer 0343-751434 (email: vcp@knvb.nl) Voor meer concrete informatie zie www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie

  • Directe Hulplijn Seksuele Intimidatie van de NOC*NSF

Ook kan er rechtstreeks contact met NOC*NSF worden opgenomen. Via telefoonnummer 0900 – 202 55 90 of via e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl) Het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Bij deze Hulplijn Seksuele Intimidatie kunnen personen terecht voor de eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. De aard van de meldingen die via de hulplijn binnenkomen varieert van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik. NOC*NSF heeft een poule van vertrouwenspersonen en adviseurs met specialistische kennis op het gebied van seksuele intimidatie. Zij geven ondersteuning en advies en kunnen doorverwijzen naar b.v. de KNVB of politie voor eventuele vervolgstappen of slachtofferhulp.

Voor meer concrete informatie zie https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport/sancties.

Het bestuur van UVS kan interne sancties opleggen, zoals het ontzetten van een begeleider uit zijn functie en/of royeren als lid van de vereniging. Eventuele overtredingen van het bepaalde in het Wetboek van Strafrecht of een eis tot schadevergoeding, staan los van voorliggend protocol; UVS heeft hierin geen bemoeienis.