Reglement Normen & Waarden

 

DOELSTELLING

Zowel bij vrijwilligers, leden, ouders en bezoekers aan ons sportpark groeit de behoefte aan duidelijke regels en kaders. Actuele ontwikkelingen in de maatschappij, herwaardering van waarden en normen, en pijnlijnke incidenten vormen de aanleiding om (gedrags)regels op te stellen en een normen- en waardenbeleid te formuleren. Verenigingen worden ook steeds vaker gedwongen duidelijk stelling te nemen en worden gedwongen om (gedrags)normen expliciet te maken. De gedragsregels dienen twee doelen, enerzijds vormen zij de leidraad voor gedrag tussen leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers en bezoekers van UVS en anderzijds zijn zij een toetssteen bij overtredingen. Een reglement Normen & Waarden schept duidelijkheid en draagt bij aan de veiligheid. Een ieder kan en mag een ander op een positieve wijze aanspreken als deze regels worden overtreden.

BELEIDSKADER: PREVENTIEF EN CORRECTIEF OPTREDEN

Het reglement ten aanzien van Normen & Waarden is er op gericht om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen (preventief beleid; het opstellen van spelregels), maar ook indien dit daadwerkelijk plaatsvindt, naar bevind van zaken op te treden  Met het instellen van dit reglement wil het bestuur van UVS aan haar leden, ouders / verzorgers, toeschouwers en supporters en de duidelijk maken dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden geaccepteerd. Dit beleid zal binnen de vereniging kenbaar worden gemaakt en via gerichte en duidelijke voorlichting op de website, maar ook in het aanmeldingsformulier lidmaatschap duidelijk vermeld worden.

PREVENTIEF BELEID

Speleregels op het complex van UVS

Bestuurs- en commissieleden

 • Van alle bestuurs- en commissieleden die op de accommodatie aanwezig zijn, vervullen een voorbeeldfunctie, met name voor leiders, trainers en verzorgers en voor alle andere aanwezigen (denk b.v. aan ouders/verzorgers).
 • Zij zijn een goed gastheer/ gastvrouw en zijn in voorkomend geval ook een (vertrouwelijk) aanspreekpunt.

Leiders, trainers en verzorgers

 • Deze (betaalde) medewerkers dienen zich te realiseren dat zij een voorbeeldfunctie vervullen, m.n. voor hun eigen spelers/speelsters en het team en begeleiding van de bezoekende vereniging. Het belang van UVS staat voorop en zij gedragen zich ook daarnaar.
 • Zij zien er op toe dat er met alle respect wordt omgegaan met de accommodatie,  eigendommen en materialen van UVS maar ook ten aanzien van de accommodatie e.d. bij bezoekende verenigingen.
 • Zij roken niet en drinken geen alcohol bij de uitoefening van hun taak/functie (tijdens trainingen/wedstrijden = voorbeeldfunctie jeugd).

Spelers/speelsters

 • Van spelers/speelsters wordt verwacht dat zij met respect omgaan met de accommodatie, eigendommen en  materialen  van UVS maar ook ten aanzien van de accommodatie e.d. bij bezoekende verenigingen.
 • Volg de aanwijzingen op van je leider/trainer. hoofdleider, bestuurs- of commissieleden of terreinbeheerder.

Allen

 • Voor iedereen geldt dat er met respect met de accommodatie, eigendommen en materialen van UVS wordt omgegaan.
 • Bij een bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat een ieder zich gedraagt cf. de regels die binnen de kantine van UVS gelden en worden aanwijzingen van kantinemedewerksters gerespecteerd.

Voor iedereen geldt dat bij vernielingen / schade aan de accommodatie, eigendommen of materialen van UVS, de schade rechtstreeks op de veroorzaker wordt verhaald. Dit geldt evenzeer voor schade / vernielingen toegebracht bij de bezoekende vereniging of aan schade /vernielingen veroorzaakt aan eigendommen van LSVV.

Bij diefstal / ontvreemding van eigendommen doet UVS altijd aangifte bij de politie, afhankelijk van de ernst ook bij vernieling.

Ingeval sprake is van discriminatie, geweld, seksuele intimidatie verleent uVS altijd medewerking aan politie en KNVB.

Gedragsregels vóór, tijdens en na de training / wedstrijd

Leiders, trainers en verzorgers

 • Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers-speelsters. Hou rekening met wat zij kunnen en in mindere mate voor wat zij nog niet kunnen.
 • Wees opbouwend in jouw kritiek, positief coachen.
 • Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor de training en wedstrijden, rekening houdend ook met de afspraken over verzameltijd, teambespreking, vervoer naar uitwedstrijden, invulling digitaal wedstrijdformulier en controle spelerspassen.
 • Houd je aan de (gepubliceerde) trainingstijden en aangewezen velden voor jouw team.
 • Denk als leider / trainer na over mogelijke alternatieve activiteiten in geval van afkeuring van training / wedstrijd (teambuilding).
 • Zie er op toe dat de kleedkamer en accommodatie door het team (bezem-) schoon wordt achtergelaten, ook bij uitwedstrijden.
 • Zorg er voor dat de gebruikte  / meegenomen spelmaterialen na de training / wedstrijd weer in goede staat en op de juiste plek worden teruggebracht.
 • Zie er op toe dat er in de kleedkamer niet wordt gerookt en geen alcohol wordt genuttigd 
 • Wijs jouw collega leiders / trainers maar ook spelers/speelsters er op indien wordt geconstateerd dat deze regels niet worden nageleefd.

Spelers / speelsters

1.   Laat sportief gedrag zien

 • Wees eerlijk en oprecht, dat verwacht je ook van anderen.
 • Heb respect voor je leider / trainer.
 • Blijf van elkaars spullen af; dit vind je bij jezelf ook prettig. Moedwillige vernieling, diefstal of het ontvreemden van eigendommen van de vereniging of eigendommen van leden (teamgenoten) of van bezoekende verenigingen / bezoekers wordt niet getolereerd. Dit geldt vanzelfsprekend ook tijdens uitwedstrijden. Moedwillige vernielingen worden altijd op de persoon/het team verhaald.
 • Moedig je medespelers aan en gedraag je sportief / positief.
 • Pesten, bedreigen, (seksuele) intimidatie, discriminatie, mishandeling, beledigen, als zijnde vormen van grensoverschrijdend gedrag, accepteren we niet bij UVS.

2. Lever een positieve bijdrage

 • Maak samen een sfeer mogelijk waarin met plezier kan worden gevoetbald.
 • Je toont inzet bij trainingen en wedstrijden.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je leider / trainer krijgt en respecteer deze.
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de (verenigings- / assistent-) scheidsrechter.

3. Kom (team)afspraken na

 • Je hebt de juiste spullen (goed passende sport-/voetbalschoenen, scheenbeschermers, trainings-/ wedstrijdkleding) voor training en wedstrijd. Tijdens wedstrijden is de slidingbroek dezelfde kleur als je voetbalbroek (wit). Zie ook het kledingplan voor meer informatie.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training en voor de wedstrijd; bij verhindering geef je dit ruim vóór de training of wedstrijd aan je leider / trainer door.
 • Kom afspraken na die met jouw leider / trainer zijn gemaakt over aanwezigheid / verzameltijd / wedstrijdbespreking e.d.
 • Waardevolle spullen neem je mee naar het veld, laat het niet achter in de kleedkamer of geef deze af aan je leider.
 • Stel je waar nodig beschikbaar (in overleg met je leider / trainer en zo nodig met jouw ouders/verzorgers) voor andere teams waar dat incidenteel of structureel van je wordt gevraagd. Op die manier kunnen alle teams op een goede manier hun wedstrijden spelen.

4. Respecteer elkaar

 • Toon begrip als iemand het moeilijk heeft.
 • Respecteer andere meningen en heb belangstelling voor verschillen.

5. Houd de velden/kleedkamers/kantine en materialen heel en schoon

 • Bij spelen op gras: sport-/ voetbalschoenen buiten goed afborstelen alvorens je de kleedkamer binnengaat.
 • Schoenen niet tegen de muur uitkloppen.
 • Je ruimt je eigen rommel op.
 • Je maakt de spullen van iemand anders (dus ook bij uitwedstrijden) niet kapot.
 • Kleedkamers worden na de training / wedstrijd (ook bij uitwedstrijden) bezemschoon achtergelaten.
 • Ga zuinig om met de trainingsmaterialen (let op het wegschieten van ballen en haal die in voorkomend geval direct op!!).

6.  Alcohol- en drugsgebruik / wapens

 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken. Roken is uitsluitend toegestaan op het terras; verder is ons sportcomplex rookvrij.
 • Het is absoluut verboden om het sportcomplex (dus ook bij uitwedstrijden) te betreden met (soft-) drugs of zogenaamde geestverruimende middelen of (steek) wapens.
 • Ook het handelen in en het overhandigen van dergelijke zaken is verboden. Wanneer een lid wordt betrapt op een van deze zaken kan de toegang tot ons complex worden ontzegd en in het uiterste geval ook het lidmaatschap van de vereniging. Indien nodig zal aangifte bij de politie worden gedaan. Bij minderjarige jeugdleden worden de ouders / verzorgers altijd geïnformeerd.

7. Onsportief gedrag

 • Op onsportief gedrag word jij of jullie team aangesproken; onsportief gedrag hoort niet bij UVS. Buiten eventuele disciplinaire straffen die de KNVB jou of jullie team oplegt, kan ook UVS zelf disciplinaire maatregelen opleggen.
 • Alle spelers / speelsters worden geacht op de hoogte te zijn van dit Reglement zoals op de site van UVS staan gepubliceerd. Daarnaast wordt verwacht dat allen zich ook houden aan die opgestelde regels.

Publiek / Toeschouwers (waaronder ouders/verzorgers)

 • Moedig het team van uw kind / pupil maar ook zijn / haar medespelers op een sportieve en opbouwende manier aan.
 • Geef geen technische- en tactische aanwijzingen, dit is een zaak  voor de leider en trainer.
 • Respecteer altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Heb respect voor de leiding van het team
 • Wees sportief ten opzichte van de tegenstander, spelers en begeleiding alsook ten opzichte van aanwezige ouders / verzorgers.
 • U helpt mee (voor zo ver u in het bezit bent van een auto) bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor de training of wedstrijd.
 • Zorgt ervoor dat u uw kind op tijd afmeldt voor de training of wedstrijd.
 • Voldoe de contributie binnen de gestelde termijn.
 • Zorg voor de aanschaf van goed passende voetbalschoenen, trainings- en wedstrijdkleding en scheenbeschermers (verplicht).
 • Indien u kritiek, op- of aanmerkingen heeft op trainers, begeleiding of organisatie, meldt u zich bij de desbetreffende vertegenwoordiger van de vereniging.
 • U als ouders/verzorgers blijft net als alle andere toeschouwers tijdens de wedstrijd/training buiten het speelveld, achter de veld-afrastering. De wedstrijd/training wordt zo door niets of niemand verstoord.
 • De begeleiding van het team is een zaak voor de trainer en leider. Ook tijdens de rust is de kleedkamer het domein van spelers/speelsters, tenzij met de begeleiding van het team andere afspraken hierover zijn gemaakt.

Spelregels gebruik Social Media

 • Ben je bewust van het mogelijke bereik van jouw actie. Realiseer je dat je een bericht wel kunt verwijderen, maar dat het bericht / foto dan allang verder verspreid kan zijn.
 • Spreek respectvol over andere mensen; gebruik social media om elkaar positief te benaderen. Gebruik die nooit om anderen te beschadigen.
 • Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar grappig bedoelt, door anderen ook op die manier uitgelegd zal worden.
 • Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
 • Voorkom ontspoorde online discussies.
 • Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitingen.
 • De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op het internet.
 • Plaats geen dingen waardoor je zelf of UVS in verlegenheid kan worden gebracht.
 • Behandel iedereen, teamgenoten, leden van UVS, maar ook jouw tegenstanders met respect. Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen zijn not done!

Bij het niet nakomen van bovenvermelde afspraken / regels kan het bestuur streng optreden en niet schromen verregaande maatregelen te nemen, zowel tegen een individu als tegen een heel team.