Vertrouwenspersoon

UVS wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er helaas ook momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Bij UVS willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen onze vereniging een vertrouwenspersoon is aangesteld. Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen
Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Daarbij geldt dat snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van UVS?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden;
  • machtsmisbruik en verbale agressie;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
    twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat);
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doet de vertrouwenspersoon?
Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet.

De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenspersoon geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Ze is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze is bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van UVS plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van UVS. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenspersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden of gegevens worden verstrekt die direct herleidbaar zijn naar personen, ténzij de persoon hier expliciete toestemming heeft gegeven. De vertrouwenspersoon valt dus wel onder verantwoordelijkheid van het bestuur maar handelt volstrekt onafhankelijk van het bestuur.

Contact

De vertrouwenspersoon van UVS is Fransine Boeff. Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@uvs-leiden.nl.