Pestprotocol

Wordt je gepest? Wat dan?

Pesten komt helaas in iedere sportvereniging voor, zo ook bij UVS. UVS  wil haar leden en allen die de club een warm hart toedragen een omgeving bieden, waarin iedereen zich op een prettige en positieve wijze kan ontwikkelen. Pesten hoort daar niet bij. Het is daarom belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen. UVS neemt hierin haar verantwoordelijkheid en heeft daartoe dit pestprotocol opgesteld. Dit protocol is bij alle commissies en het jeugdbestuur bekend en wordt door iedereen ook gehanteerd. Het protocol is een vastgelegde handelswijze over hoe we pestgedrag willen benaderen respectievelijk zo veel mogelijk willen voorkomen. Het doel is alle betrokkenen duidelijkheid te bieden over de gevolgen, de ernst en ook de aanpak van ongewenst gedrag. Er liggen enkele uitgangspunten aan ten grondslag.

Uitgangspunten

  • Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokkenen, dat wil zeggen door spelers, gepeste kinderen, pesters, trainers, leiders, ouders/verzorgers.
  • UVS wil pestproblemen voorkomen en zal maatregelen treffen door het scheppen van een veilig sportklimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en niet wordt geaccepteerd.
  • Het is zaak dat het onderwerp pesten met de (jeugd)spelers wordt besproken en ook de regels worden verteld.
  • Trainers /leiders zullen alert zijn op pestgedrag.
  • Als er sprake is van pestgedrag zal de trainer/leider dat serieus nemen en verdere actie ondernemen.
  • Wanneer pestgedrag ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt beschikt UVS over een duidelijk stappenplan.

Een pestprotocol alleen is niet voldoende om een eind te maken aan een eventueel pestprobleem. Het is beter om het onderwerp aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken. De trainer/leider heeft daarin een zeer belangrijke rol. Bij het begin van een nieuw voetbalseizoen nemen hij/zij de regels met het team door: wat is gewenst en wat is ongewenst gedrag. Hij/zij gaat daarover met de spelers in gesprek en maakt duidelijk dat pestgedrag niet bijdraagt aan een positieve sfeer en niet bijdraagt aan het plezier van ieder individuele speler en dit het voetbalplezier zelfs kan bederven.

Hoe wil UVS hiermee omgaan?

De trainer/leider en de ouders/verzorgers zorgen voor een goed voorbeeld. Er zal minder gepest worden in een klimaat waarin duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar pestgedrag niet met (verbaal) geweld wordt opgelost maar wordt uitgesproken. Agressie (waar en op welke manier dan ook), wordt niet getolereerd bij UVS! Een effectieve manier om pestgedrag te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leden.

REGEL 1

Als je wordt gepest door een ander en je komt daar zelf niet uit dan mag je hulp aan jouw trainer/leider vragen. Dit wordt niet gezien als klikken!

REGEL 2

Een team-/clubgenoot heeft ook de verantwoordelijkheid om pestgedrag dat hij/zij ziet, te melden bij de trainer/leider, want alle clubleden zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in het team of binnen de club.

REGEL 3

Alle betrokkenen halen voordeel uit een goede onderlinge samenwerking en communicatie. Dat betekent, dat ouders/verzorgers, leden en bestuur maar ook anderen die zich nauw verbonden voelen met de club, verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer binnen de club. Signalen van pestgedrag moeten worden gemeld. Daarmee ook wordt de uitvoering van het pestprotocol breed ondersteund.

De regels vanuit ons pestprotocol zijn:

1. Bij UVS zijn alle (jeugd-) leden en anderen die zich nauw verbonden voelen met de club, van harte welkom, ongeacht uiterlijk, sekse, achtergrond of prestaties.

2. Je sluit een andere speler niet buiten van activiteiten.

3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander.

4. Je scheldt een andere speler niet uit.

5. Je lacht een andere speler niet uit en je roddelt niet over andere spelers.

6. Je bedreigt elkaar niet en doet elkaar geen pijn.

7. Je accepteert een andere speler zoals hij/zij is.

8. Als je zelf gepest wordt praat het eerst uit, lukt dit niet meldt dit dan bij jouw trainer/leider en jouw ouders/verzorgers.

9. Als je ziet dat een medespeler gepest wordt, meld dit bij jouw trainer/leider. Dit is geen klikken!

10. Vorm geen groepjes met als doel om een andere speler te intimideren.

Aanpak pestgedrag in vijf stappen

STAP 1

Wanneer spelers elkaar pesten proberen zij er eerst samen uit te komen. Dit kan bijvoorbeeld door aan de ander duidelijk te maken dat je iets niet prettig vindt. Ook wanneer je ziet dat een andere speler zich niet houdt aan (een van de 10) regels zoals hierboven vermeld, probeer je deze speler daarop aan te spreken.

STAP 2

Op het moment dat je er samen niet uitkomt of als je het moeilijk vindt om jouw teamgenoot hierop aan te spreken, meld je dit bij jouw trainer/leider. Dit is geen klikken! Vind je dat ook nog moeilijk, meldt het pestgedrag dan bij jouw ouders/verzorgers. Zij kunnen dan jouw trainer/leider inlichten.

STAP 3

De trainer/leider gaat een gesprek aan met het team en spreekt het team aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede sfeer in het team. Hij/zij licht toe, dat hij/zij signalen van pestgedrag heeft ontvangen. Hij/zij noemt geen namen, maar ziet het gemelde nog als een teamprobleem. Hij/zij geeft ook aan dat hij/zij het teamgedrag goed in de gaten gaat houden en wat de volgende stap zal zijn, als er weer een melding komt.

STAP 4

Wanneer de trainer/leider opnieuw een melding van pestgedrag krijgt, neemt hij/zij contact op met de Jeugdvoorzitter. Afhankelijk van de ernst van de melding kan worden bezien of inschakeling van de Vertrouwenspersoon van UVS noodzakelijk is. Een gesprek met de pester en degene die gepest wordt behoort dan tot de mogelijkheden (ook in het kader van het principe hoor-weder-hoor). Er wordt dan ook duidelijk aangegeven wat wel en wat niet getolereerd wordt en welke sancties bij herhaaldelijk pestgedrag kunnen worden opgelegd ( zie sancties/consequenties).

STAP 5

Bij herhaling van pestgedrag van dezelfde speler neemt de trainer/leider en/of de Jeugdvoorzitter duidelijk stelling en houden een gesprek met de speler die pestgedrag veroorzaakt. De fases van sancties/consequenties treden vervolgens in werking (zie sancties/consequenties). Schriftelijke vastlegging en eindverantwoordelijkheid. Het bestuur wordt van ieder genomen stap op de hoogte gebracht.

Vanaf stap 3 legt de Jeugdvoorzitter schriftelijk vast wat er gebeurd is, wat er afgesproken is en welke speler erbij betrokken is.

Sancties/consequenties

Als de stappen 1 tot en met 4, zoals hierboven beschreven, niet tot het stoppen van pestgedrag leidt, treden de hieronder volgende fases van sancties/consequenties in werking:

Fase 1

De pester mag één of meerdere trainingen/wedstrijden niet meetrainen/meespelen.

Er worden met direct betrokkene (of zo nodig met het hele team) afspraken gemaakt over gewenste gedragsveranderingen. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en aan betrokkene overhandigd. Na een maand zal de trainer/leider met direct betrokkene een eindevaluatie gesprek houden.

Fase 2

Wanneer het pestgedrag na het uitvoeren van fase 1 niet stopt wordt tot schorsing overgegaan. Deze schorsing is maximaal 3 maanden. In die 3 maanden mag de speler niet uitkomen in wedstrijden. Na maximaal 3 maanden vindt er weer een gesprek plaats tussen deze speler en de Jeugdvoorzitter om herhaling pestgedrag in de toekomst te voorkomen.

Fase 3

Wanneer het pestgedrag toch weer door dezelfde speler wordt begaan, wordt het lidmaatschap ingetrokken (royement). Dit gebeurt ook in extreme gevallen, waarin extreem fysiek geweld en/of intimidatie heeft plaatsgevonden. In het geval van extreem fysiek geweld en/of intimidatie worden Fase 1 en Fase 2 overgeslagen en wordt direct overgegaan naar Fase 3.

Schriftelijke vastlegging en verantwoordelijkheid

Iedere fase wordt schriftelijk vastgelegd door de Jeugdvoorzitter. De beslissing voor het opleggen van een sanctie c.q. beëindiging van het lidmaatschap ligt bij het bestuur, gehoord het advies van de Jeugdvoorzitter en/of de Vertrouwenspersoon. Ook het advies/opvatting van de trainer/leider kan hierin worden meegewogen. De betrokkene wordt schriftelijk in kennis gesteld van de opgelegde sanctie / maatregel.

Tot slot

Wanneer er activiteiten bij UVS worden georganiseerd, is niet alleen de trainer/leider, maar ook de leiding van de activiteiten een belangrijke schakel in het pestprotocol. UVS realiseert zich dat pesten vaak buiten het gezichtsveld van de trainer/leider plaatsvindt. UVS  wil benadrukken dat de oplossing ligt in de gezamenlijke verantwoording van alle leden, de ouders van de jeugdleden en van de toeschouwers, om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. UVS gaat ervan uit dat alle ouders dit protocol bespreken met hun kind(eren) en Jeugdvoorzitter of een ander bestuurslid benaderen als er vragen zijn.