VOG beleid

Algemeen

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Belangrijk is om dit onderwerp binnen UVS bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat UVS beleid voert tegen seksuele intimidatie om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) is, naast het hebben gedragsregels, één van de maatregelen waarmee UVS een sociaal veilige sportomgeving wil creëren.

Een V.O.G. geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. Als vereniging zijn wij van mening dat er uniformiteit gecreëerd dient te worden. Daarom is besloten om alle trainers, (hoofd)leiders en vrijwilligers die direct werkzaam zijn met minderjarigen of leden die behoren tot een kwetsbare groep met ingang van het seizoen 2018/2019 een V.O.G. te laten overleggen én dit ook verplicht te stellen. Ook bestuursleden vallen hieronder.

Het niet kunnen of willen overleggen van een V.O.G. houdt dan ook in dat de functie niet (meer) kan worden uitgeoefend of de taken niet (meer) kunnen worden uitgevoerd. Pas dan kunnen wij als UVS uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Procedure

UVS zet via de Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) ieder nieuw seizoen voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers een aanvraag voor een V.O.G.- verklaring klaar. Op het bij UVS bekende e-mailadres ontvangt de medewerker of vrijwilliger een mailbericht van Justis. Daarin is een link opgenomen. Door op de link te klikken, kan een eigen aanvraag voor een V.O.G.-verklaring worden gedaan. Vervolgens dient deze aanvraag digitaal te worden ondertekend middels DigiD. Binnen circa twee weken stuurt Justis de V.O.G.-verklaring op, waarna de medewerker of vrijwilliger een (digitaal) kopie ervan dient te sturen aan secretaris@uvs-leiden.nl.

Kosten

Aan deze V.O.G.-procedure zijn overigens geen kosten verbonden; niet voor UVS en niet voor de aanvrager. UVS voldoet aan de criteria die vereist zijn voor het kunnen aanvragen van een gratis V.O.G. omdat UVS een actief preventie beleid voert.

Screeningsprofielen

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met Justitie, beoordeelt Justitie aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een V.O.G.. Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de V.O.G. voor rechtspersonen. Daarnaast heeft Justitie een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld. Dit profiel is onderverdeeld in acht risicogebieden. Op de V.O.G. wordt vermeld op basis van welke screeningsprofiel(en) en eventueel functieaspecten de aanvrager is beoordeeld. Voor vrijwilligers en medewerkers van UVS wordt het profiel 'Personen' gebruikt.

Maatregelen

Indien een vrijwilliger of medewerker niet binnen de redelijke termijn van zes weken na het indienen van de aanvraag de V.O.G. heeft ingeleverd, dan informeert de secretaris het bestuur. Het bestuur vraagt de vrijwilliger de V.O.G. alsnog binnen een week ter beschikking te stellen. Indien dit wederom niet gebeurt, dan kan de vrijwilliger/medewerker zijn of haar werkzaamheden niet meer uitvoeren totdat de V.O.G. alsnog is ingeleverd bij het secretariaat.

In het geval van betaalde medewerkers zullen eventueel niet uitgevoerde taken ook leiden tot opschorting, dan wel korten van de financiële vergoeding. De genomen maatregel wordt gecommuniceerd naar alle bestuursleden en eventueel de coördinator waaronder de vrijwilliger/medewerker heeft gefunctioneerd. Er vinden geen andere maatregelen plaats dan het beëindigen van de rol als vrijwilliger/medewerker. Toegang tot het terrein weigeren of dergelijke maatregelen kan niet zonder kennis te hebben van een feitelijke delict.

Screeningsfrequentie

De geldigheid van de V.O.G. is voor UVS vastgesteld op maximaal 3 jaar. Daarna zal voor de vrijwilligers/medewerker een nieuwe V.O.G. verklaring worden aangevraagd. Indien een (nieuwe) medewerker of vrijwilliger reeds een V.O.G. verklaring in het bezit heeft die ziet op screening op dezelfde profielen, dan kan deze ook worden ingeleverd, mits de verklaring niet ouder dan zes maanden is op de meetdatum. Als meetdatum geldt de datum van de start van het officiële voetbalseizoen.

Privacy

Indien een vrijwilliger of medewerker besluit zich bij een andere vereniging aan te sluiten, dan vindt er in principe geen actieve informatie-uitwisseling plaats. UVS gaat niet op eigen initiatief derden informeren, aangezien de A.V.G. dit niet toestaat. Indien een bestuurslid van een andere vereniging echter informeert naar referenties bij UVS, dan wordt het gemeld als de V.O.G. ontbreekt in de administratie, door het niet of niet tijdig inleveren van een V.O.G.. De ontvangen (digitale) V.O.G. verklaringen zullen worden geregistreerd bij de secretaris, waarbij alleen zal worden vastgelegd dat er van de persoon een V.O.G. is ontvangen. De mail met daarin de V.O.G. zelf zal worden verwijderd in het kader van de A.V.G.

Contact & info

Heb je vragen over deze procedure, neem dan contact op secretaris@uvs-leiden.nl

Meer informatie en veel gestelde vragen over de V.O.G. kun je ook lezen op de website van het NOC*NSF.

Tot slot

Het bestuur is zich ervan bewust dat deze procedure voor de medewerkers en vrijwilligers enige inspanning vereist, maar het bestuur hoopt echter op een ieders begrip zodat we een veilig sportklimaat binnen UVS kunnen behouden.