Privacybeleid

Privacy Statement 

Voetbalvereniging U.V.S. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

U.V.S. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als U.V.S. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens algemeen

U.V.S. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving als lid bij de KNVB;
 • Afhandelen van de contributie en andere betalingen;
 • Beheren van wachtlijsten voor (jeugd)leden;
 • Beheren en verzenden van teamindelingen;
 • Beheren en verzenden van vrijwilligerstaken. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan U.V.S. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Bankgegevens.

 In het geval van inschrijving bij het G-voetbal kunnen aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens gevraagd, zoals:

 Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door U.V.S. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief verenigingsleden 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door U.V.S. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan U.V.S. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door U.V.S. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsors of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door U.V.S. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan U.V.S. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door U.V.S. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers en Vrijwilligers worden door U.V.S. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de (arbeids)(vrijwilligers)overeenkomst.
 • Inzet als vrijwilliger in de commissiekamer of bij een bardienst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst / vrijwilligersovereenkomst
 • Aanvragen V.O.G.
 • Vrijwilligersbeleid van U.V.S.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan U.V.S. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door U.V.S. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • In geval V.O.G.: voornaam, achternaam en emailadres worden gebruikt voor aanvraag bij Justis. De ontvangen (kopie van de) V.O.G. wordt bewaard voor de duur van maximaal 4 weken waarbinnen de registratie door U.V.S. plaatsvindt. Registratie van de V.O.G. zelf vindt niet plaats; slechts de bevestiging dat de V.O.G. is ontvangen. Daarna wordt het exemplaar vernietigd.

Verstrekking aan derden

Gegevens die door het lid aan U.V.S. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij wij met deze partij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uigevaardigd om gegevens te verstrekken;
 • Wanneer dit nodig is in samenwerking met het (Jeugd)sportfonds;
 • Indien de KNVB de gegevens nodog heeft voor het verstrekken van het bondslidmaatschap;
 • Indien er een gerechtvaardigd belang is van de verening. Hierbij zal U.V.S. de belangen en de rechten van het lid afwegen tegen het belang van de organisatie. Denk hierbij aan het opstarten van een intern onderzoek of indienen van een klacht bij de KNVB.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

U.V.S. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens U.V.S. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Publicatie foto’s en filmopnames 

In voorkomende gevallen kunnen foto’s en/of beeldopnamen van het lid gebruikt worden op de website van U.V.S. ter promotie van (de activiteiten) van de vereniging, waarbij leden en toeschouwers herkenbaar in beeld komen.  U.V.S. gaat hiervan uit dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang (promotie), waardoor U.V.S. in dat geval  foto’s en/of  beelden van evenementen mag publiceren of uitzenden. Uiteraard kunt u ten alle tijden verzoeken om de foto’s en beelden te verwijderen, waar U.V.S. direct gehoor aan zal geven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Social Media 

U.V.S. gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar vereniging. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. U.V.S. volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Instagram en eventueel blogs. Hierbij spant U.V.S. zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. U.V.S. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, U.V.S. (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. U.V.S. is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met U.V.S. via onderstaande contactgegevens.

Gebruik van cookies 

U.V.S. maakt op haar website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

UVS Leiden
Haagweg 61
2321 AA  LEIDEN
Secretaris@uvs-leiden.nl