Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans en krijgen zij meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. 

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. 

De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. 

De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest om aan alle AVG verplichtingen te voldoen en hebben wij onze vereniging AVG-bestendig gemaakt. Zo hebben wij onder andere:

1. bewerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die persoonsgegevens verwerken;

2. een verwerkingsregister aangelegd;

3. inschrijfformulieren aangepast, waarbij we de verwerking van bepaalde persoonsgegevens hebben beperkt en waarbij een privacy statement is opgenomen;

4. onze beveiligingsmaatregelen bij opslag van persoonsgegevens geanalyseerd en waar nodig verbeterd;

5. een privacy statement gemaakt.

Hierdoor hebben wij inmiddels een zogenaamde AVG-verklaring ontvangen van de Stichting AVG voor Verenigingen. 

Binnenkort zullen alle leden en vrijwilligers die veel met persoonsgegevens werken een schriftelijke en mondelinge instructie krijgen over de gevolgen van de nieuwe wet in de dagelijkse praktijk.

De privacy statement van UVS staat hier

Voor vragen mail aan: secretariaat.uvs@ziggo.nl

Voor meer informatie over de AVG, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Het bestuur van UVS

GisterenUVS nu ook op LinkedIn te vinden
5 dagen geledenVrijwilligersmiddag op zaterdag 29 juni
5 dagen geledenPerformance trainingen jeugd positief