In aanvulling op het eerdere bericht waarin bekend is gemaakt dat het vanaf 29 april weer is toegestaan om jeugd  georganiseerd en beheersbaar te laten sporten bij UVS, informeren wij alle leden over het volgende.

Voor het openstellen van het sportcomplex heeft de gemeente vandaag toestemming verleend zolang UVS zich houdt aan een speciaal opgesteld protocol.

Wij verzoeken iedereen alle onderstaande regels goed te lezen en zich daaraan te houden. Als iedereen netjes en verantwoord omgaat met de richtlijnen kunnen we als vereniging zonder extra maatregelen de jeugd weer laten trainen. Als de richtlijnen en regels onvoldoende worden nagestreefd en nageleefd bestaat de kans dat we als bestuur extra maatregelen moeten nemen om onze trainers en vrijwilligers te beschermen. Vergeet niet: zij staan weer voor u klaar voor u en uw kinderen.

Met ingang van woensdag 29 april gelden de volgende regels en richtlijnen

Algemeen

 • Er kan met ingang van woensdag 29 april weer georganiseerd onder begeleiding worden gesport door kinderen en jongeren. Dus we starten eerder en niet na de meivakantie! Dit geldt voor zowel selectie als niet-selectie teams voor de genoemde doelgroepen. Omdat het bestuur denkt dat de regels goed uitvoerbaar kunnen zijn op het complex schuiven we de start naar voren om iedereen met ingang van woensdag 29 april al te laten sporten. Zo denken we ook tegemoet te kunnen komen aan het enthousiasme van de jongeren en ouders om zo snel mogelijk weer te mogen gaan voetballen.
 • Er mogen geen (officiële) wedstrijden worden gespeeld.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen, onder begeleiding, buiten sporten (geen 1.5 meter afstand houden en dus is een onderling partijtje mogelijk).
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen (dus geen partijvormen mogelijk). 
 • Voor senioren is het helaas nog niet toegestaan te trainen.
 • Als iemand zelf of iemand in het gezin verkoudheids- dan wel andere ziekteverschijnselen heeft, moeten spelers thuis blijven. We kunnen alleen maar benadrukken dat het van het grootste belang is dat iedereen individueel zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Laten we voorkomen dat er geen maatregelen worden teruggedraaid.

Aankomst- en vertrek

 • Kinderen worden 5 minuten voor aanvang gebracht door maximaal één ouder. De kinderen worden vóór het hek afgezet ter hoogte van de sporthal en worden opgevangen door hun trainer achter het hek. Ouders komen niet op het complex, tenzij de ouder training geeft. Is het voor een ouder/trainer noodzakelijk een kind onder de 13 jaar mee te nemen (bijv. broertje of zusje)? Dan mag het kind het complex op, mits de ouder ook de trainer is van een team. Kinderen ouder dan 13 jaar kunnen helaas niet met de trainer mee i.v.m. de afstandsregel voor die leeftijdsgroep.
 • Als het kind zelfstandig naar de vereniging kan komen, vragen wij ouders vriendelijk, doch dringend niet mee te komen naar de vereniging. Dit om groepsvorming buiten de hekken te voorkomen.
 • Ophalen door de ouders gaat op dezelfde manier: ouders halen het kind voor het toegangshek op. Voor ouders onderling geldt minimaal 1,5 meter afstand. Houd hier ook rekening mee met het eventueel parkeren op het parkeerterrein.
 • Bij het betreden van het veld geldt voor de kinderen > 12 jaar: laat eerst het andere team vertrekken. Houd daarbij minimaal 1,5 meter afstand.
 • Blijf na de training niet hangen, maar ga direct naar huis.

Looproute

 • Er zijn 2 looproutes van en naar het complex. Afhankelijk op welk veld gespeeld wordt. Zie afbeelding onderaan.
 • Elk veld heeft ook een looproute voor het betreden en het verlaten van het veld.

Training

 • Het kan zijn dat de ouder/trainer niet bereid is om op dit moment onder de huidige omstandigheden training te geven. Als bestuur respecteren wij de beslissing van een trainer wanneer hij/zij geen training wenst te geven. Eén ouder/verzorger kan in dit geval de training overnemen. Dit dient uiteraard in goed overleg met de trainer en de overige ouders in het team plaats te vinden. Informeer ook de hoofdleider van de betreffende leeftijdscategorie.
 • Het trainen blijft een vrije keus. Laat de trainer/leider wel weten als je niet komt.
 • Tussen de speler en trainer moet altijd minimaal 1.5 meter afstand te worden aangehouden. Die geldt voor alle leeftijdsgroepen.
 • Trainers zijn verantwoordelijk voor hun spelers, zodra deze het sportpark betreden hebben. De trainers houden ook controle op de naleving van de regels en iedereen dient hun  aanwijzingen te respecteren en op te volgen.
 • Neem vanuit huis eigen drinken meer. Er dient absoluut geen gebruik gemaakt te worden van (gezamenlijke) bidons!
 • Het is alleen de trainer toegestaan het materialenhok te betreden. Gelet op de afmeting en de doorgang van het ballenhok mag dit nooit meer met meer dan één trainer. Er zal desinfecterende gel aanwezig zijn voor gebruik.
 • Het huidige trainingsschema blijft vooralsnog intact. Als het schema aangepast wordt, zullen de trainers hierover bericht krijgen.
 • Vermijd het spugen en legen van je neus (alleen in zakdoek) gedurende de training.
 • Trainers moeten zich strikt aan de trainingstijden houden. Verlaat het veld op tijd en met gepaste afstand van eventuele andere groepen! Zeker voor de leeftijdsgroep > 12 jaar geldt: we kunnen geen overlap en zodoende te veel spelers op het veld tegelijkertijd toestaan.
 • Iedereen is vast enthousiast, maar kom niet te vroeg. 5 minuten voor aanvang is de regel. Dit geldt met name voor de jongste jeugd. Voor elke leeftijdsgroep moeten we voorkomen dat er buiten het veld groepsvorming gaat plaatsvinden.

Complex

 • Houd bij aankomst en vertrek zoveel mogelijk rechts aan. De toegangswegen en paden bij UVS zijn breed genoeg om elkaar op de nodige afstand te kunnen passeren. Houd de aangegeven looproute aan. Zie onderaan dit bericht de vastgestelde looplijnen.
 • Kantine en kleedkamers blijven gesloten. Iedereen dient zich thuis om te kleden en te douchen. Ga ook voor vertrek naar het toilet en was je handen (minimaal 20 seconden) met water en zeep. Alleen het trainershome is open waar (in uitzonderlijke gevallen) gebruik kan worden gemaakt van het toilet.
 • Velden 3 en 4 zijn niet beschikbaar en het betreden ervan is niet toegestaan en boetewaardig! Er mag alleen gebruikgemaakt worden van de kunstgrasvelden. De meeste (natuurgras)velden zijn niet beschikbaar in verband met het vervroegd uitvoeren van onderhoud.
 • De AED en een EHBO kist zijn beschikbaar in het ballenhok.
 • Buiten spelers, trainers, bestuursleden en TC-leden mogen er géén toeschouwers aanwezig zijn op de Kikkerpolder. Uitzondering zijn kinderen onder de 13 jaar van wie de ouder/trainer is. Zie eerder in dit document.
 • Betreed het sportcomplex niet eerder dan woensdag 29 april. De hekken zijn nog dicht en er wordt zeker gehandhaafd door de gemeente waarbij eerder al boetes zijn uitgedeeld.

Play2Improve

Voor de niet-selectie elftallen JO8-JO13 is Play2Improve weer beschikbaar om de circuittrainingen te begeleiden. We wijzen de ouders nogmaals op de spelregels die hier gelden: ieder team dient (maximaal) één ouder te leveren om het team te begeleiden. Als dat niet geregeld kan worden, dan kan het team niet trainen. In de huidige omstandigheden vragen wij alle teams dit goed te regelen, want teams zonder begeleider kunnen onder deze omstandigheden niet makkelijk worden verdeeld over andere teams omdat hiermee de 1.5 meter afstandsregel moeilijk te handhaven wordt omdat de te begeleiden groepen te groot worden. De komende periode zal streng worden gelet op deze regel en bij het niet naleven hiervan bestaat de kans dat de trainingen voor deze hele groep niet langer kunnen plaatsvinden. Houd er rekening mee dat de gemeente toezicht zal houden en bij overtreding van de regels kan worden besloten dat de trainingen moeten stoppen!

Ukkentraining

De ukkentrainingen kunnen helaas onder de gegeven omstandigheden en regels (nog) niet plaatsvinden. Hierbij is van belang dat de afwezigheid van ouders langs de lijn (lees: mogen niet op het sportcomplex blijven) voor deze zeer jonge groep niet lukt en hierdoor trainen niet kan. De afhankelijkheid van deze groep t.o.v. de aanwezigheid van ouders is namelijk te groot en die afhankelijkheid kan niet worden opgevangen door de trainers. Mochten de regels in de loop van tijd versoepeld worden, dan wordt natuurlijk bekeken of ook de ukkentrainingen weer kunnen starten.

Tot slot

Wij zijn blij dat er weer gebruik gemaakt kan worden van de sportvelden en doen onze uiterste best dit zo goed mogelijk te faciliteren. Maar we willen iedereen, ouders en trainers vragen de regels op te volgen en elkaar aan te spreken bij overtreding. Alleen dan kunnen we garanderen dat we veilig kunnen sporten onder de huidige maatregelen. Samen kunnen we dit laten slagen!

Het is mogelijk dat de instructies de komende tijd nog aangepast worden. Houd daarom de website en social mediakanalen goed in de gaten. Waar nodig zullen we de eventuele aanpassingen ook via de hoofdleiders extra onder de aandacht brengen. Indien de overheid 20 mei besluit tot verruiming van de maatregelen voor overige leeftijdsgroepen, zullen wij hier direct actie op ondernemen en iedereen hierover ook informeren.

Wij wensen iedereen tot en met 18 jaar fijne trainingen toe!

Blijf gezond, zorg voor jezelf én elkaar.

Het bestuur van UVS

Zijn er vragen? Meld je dan bij één van de hoofdleiders. Weet hij/zij het antwoord niet, dan zorgt het bestuur dat de vraag en het antwoord worden geplaatst op de tijdelijke Q&A-pagina.

Looproute complex

3 dagen geledenVoortgang renovatie bij UVS
7 dagen geledenSchilder en onderhoudsbedrijf Sloos nieuwe sponsor UVS
1 week geledenUVS Sportdag 2024