Vacatures Bestuur

VOORZITTER

Taken:

 • Leidt de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen.
 • Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden.
 • Stimuleert de samenhang binnen de gehele vereniging. Toont hierbij leiderschap en gaat voorop in de strijd.
 • Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten en de besluiten van het bestuur en alle andere regels en bepalingen Vertaalt het beleid en de reglementen van de KNVB naar verenigingsbeleid en komt met voorstellen.
 • Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging. Vertegenwoordigt de club naar de KNVB, de gemeente en andere overheden.
 • Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de penningmeester sponsorcontracten en overig overeenkomsten, zoals contracten trainers en vrijwilligers.
 • Voert samen met de penningmeester, gesprekken met trainers, verzorgers en overige medewerkers met een financiële vergoeding.

SECRETARIS

Taken:

 • Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda en het notuleren van de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen.
 • Is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen.
 • Fungeert als digitaal postadres van de vereniging (secretaris@uvs-leiden.nl) en zorgt voor doorzending van de digitale verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Is verantwoordelijk voor het voeren van de dagelijkse correspondentie. Ondertekent, verzendten bewaart een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke- en overheidsinstanties.

PENNINGMEESTER

Taken:

 • Is verantwoordelijk voor een goede financiële bedrijfsvoering.
 • Is verantwoordelijk voor de facturatie en incasso contributies en sponsorgelden;
 • Draagt, in samenwerking met de voorzitter van de kantinecommissie, voor goed beheer van de kantine-inkomsten.
 • Voert samen met de voorzitter, gesprekken met trainers, verzorgers en overige medewerkers met een financiële vergoeding.
 • Is verantwoordelijk voor al het betalingsverkeer van de vereniging, is daarvoor geautoriseerdvoor de bankrekeningen.
 • Doet voorstellen over hoe met het vermogen van de vereniging kan/moet worden omgegaan.
 • Dient een jaarbegroting, ter goedkeuring, in bij het bestuur. Krijgt hiervoor een concept
 • begroting van de technische commissie en sponsorcommissie.
 • Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.
 • Informeert het bestur en dagelijks bestuur periodiek over de financiële stand van zaken. Doet dit aan de hand van een financiële rapportage waarin onderscheid wordt gemaakt in sponsorinkomsten, kantine-inkomsten en contributie-inkomsten.
 • Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de voorzitter, sponsorcontracten.
 • Archiveert alle originele sponsorcontracten contracten
 • Archiveert alle lopende verzekeringen.
 • Coördineert, in overleg met de commissies en functionarissen de inkoop van de vereniging.
 • Onderhoudt de contacten met de ledenadministratie en zorgt voor inning van de contributiegelden.
 • Is bevoegd leden met een contributie achterstand aan het bestuur voor te dragen tot schorsing dan wel over te gaan tot het instellen van een incassobureau.
 • Stelt t.b.v. de Algemene Ledenvergadering, de financiële rapportage samen bestaande uit een balans, Verlies-en Winstrekening en een begroting.
 • Roept de kascommissie bijeen en voorziet deze van al de benodigde informatie.